» Isipadu

Data Awal$$V= \frac{4}{3}\pi \times r^{3}$$


Jejari

Muatan / Isipadu